نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه پست بانک منتهی به 1399/11/30 1399/12/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک سال منتهی به 30آذر ماه1399 1399/11/19
صورتهای مالی دوره مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 1399 حسابرسی شده 1399/11/19
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک منتهی به 1399/10/30 1399/11/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک سال منتهی به 30آذر ماه1399 1399/10/29
صورتهای مالی دوره مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 1399 حسابرسی نشده 1399/10/29
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه پست بانک منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه پست بانک منتهی به 1399/08/30 1399/09/04
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه پست بانک منتهی به 1399/07/30 1399/08/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک نه ماهه منتهی به 31شهریور ماه1399 1399/07/28
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک نه ماهه منتهی 1399/06/31حسابرسی نشده 1399/07/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه پست بانک منتهی به 1399/06/31 1399/07/06
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه پست بانک منتهی به 1399/05/31 1399/06/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک شش ماهه منتهی به 31خردادماه1399 1399/05/20
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه1399 حسابرسی شده 1399/05/20
افشای پرتفو صندوق توسعه پست بانک منتهی به99.04.31 1399/05/08
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1399 حسابرسی نشده 1399/04/28
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک شش ماهه منتهی به 31خردادماه1399 1399/04/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/08
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 98 1399/02/03
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 98 حسابرسی نشده 1399/02/03
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/07
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 98/09/30 1398/11/15
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹8/09/۳۰ حسابرسی شده 1398/11/15
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 98/09/30 1398/10/28
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹8/09/۳۰ حسابرسی نشده 1398/10/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد صندوق توسعه پست بانک دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/07/29
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به31شهریورماه1398حسابرسی نشده 1398/07/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/05
گزارش عملکرد دوره مالی 6ماهه منتهی 98/03/31 1398/05/19
صورتهای مالی دوره مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 98/03/31 1398/05/19
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/08
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 13980331 حسابرسی نشده 1398/04/29
گزارش عملکردسال مالی 13980331 1398/04/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 1398/03/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
صورتهای مالی دوره مالی 3ماهه منتهی 97/12/29 1398/02/04
گزارش عملکرد دوره مالی 3ماهه منتهی 97/12/29 1398/02/04
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/06
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/05
گزارش عملکرد سال مالی منتهی حسابرسی شده97/09/30 1397/11/10
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/09/۳۰ حسابرسی شده 1397/11/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/30 1397/11/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 97/09/30 1397/10/25
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/09/۳۰ حسابرسی نشده 1397/10/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/30 1397/08/05
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/24
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش پرتفوی صندوق توسعه پست بانک مرداد 97 1397/06/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/03/31حسابرسی شده 1397/05/17
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1397/03/31حسابرسی شده 1397/05/17
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/04/31 1397/05/03
صورت مالی 6 ماهه منتهی 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/03/31 1397/04/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/02/31 1397/03/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/03
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/01
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/12/30 1397/01/06
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 96/09/30 حسابرسی شده اصلاحیه 1396/12/14
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/11/30 1396/12/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 96/09/30حسابرسی شده 1396/11/16
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 96/09/30حسابرسی شده 1396/11/16
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 96/10/30 1396/11/09
صورت مالی یکساله منتهی به 96/09/30 حسابرسی نشده 1396/10/27
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 حسابرسی نشده 1396/10/27
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 96/09/30 1396/10/20
صورت مالی نه ماهه منتهی به 96/06/31 1396/07/25
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 96/06/31 1396/07/25
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 96/03/31 حسابرسی شده 1396/05/21
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 96/03/31 حسابرسی شده 1396/05/21
صورت های مالی دوره منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/01
گزارش عملکرد دوره منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 95/12/30 1396/02/02
صورت مالی سه ماهه منتهی به 95/12/30 1396/02/02
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 95/09/30 حسابرسی شده 1395/11/20
صورت مالی یک ساله منتهی به 95/09/30 حسابرسی شده 1395/11/20
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 95/09/30 حسابرسی نشده 1395/10/26
صورت مالی یک ساله منتهی به 95/09/30 حسابرسی نشده 1395/10/26
صورت مالی نه ماهه منتهی به 95/06/31 1395/07/18
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 95/06/31 1395/07/18
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 95/03/31 حسابرسی شده 1395/05/16
صورت مالی شش ماهه منتهی به 95/03/31 حسابرسی شده 1395/05/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 95/03/31 حسابرسی نشده 1395/04/29
صورت مالی شش ماهه منتهی به 95/03/31 حسابرسی نشده 1395/04/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 94/12/29 حسابرسی نشده 1395/02/01
صورت مالی سه ماهه منتهی به 94/12/29 حسابرسی نشده 1395/02/01
توسعه سرمایه گذاری بانک ها با افزایش سرمایه 1395/01/17
صورت مالی یک ساله منتهی به 94/09/30 حسابرسی شده 1394/12/11
صورت مالی یک ساله منتهی به 94/09/30 حسابرسی شده 1394/11/17
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 94/09/30 حسابرسی شده 1394/11/17
صورت مالی یک ساله منتهی به 94/09/30 حسابرسی نشده 1394/10/22
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 94/09/30 حسابرسی نشده 1394/10/22
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 94/06/31 حسابرسی نشده 1394/07/15
صورت مالی نه ماهه منتهی به 94/06/31 حسابرسی نشده 1394/07/15
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 94/03/31 حسابرسی شده 1394/05/19
صورت مالی شش ماهه منتهی به 94/03/31 حسابرسی شده 1394/05/19
صورت مالی شش ماهه منتهی به 94/03/31 حسابرسی نشده 1394/04/31
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 94/03/31 حسابرسی نشده 1394/04/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 93/12/29 1394/02/02
صورت مالی سه ماهه منتهی به 93/12/29 1394/02/02