نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق توسعه پست بانک مورخه 1399/12/05 1399/12/05
چاپ آگهی روزنامه تصویب صورتهای مالی، تغییر متولی ،تمدید حسابرس، مجمع مورخه 1399/12/05 1399/12/03
آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی ، تمدید حسابرس، تغییر هزینه حسابرس ، تغییر هزینه متولی وسایر موارد99/12/05 1399/11/20
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق پست بانک در مورخه 1399/07/05 1399/07/30
چاپ آگهی روزنامه تغییر هزینه نرم افزار مجمع مورخ 1399/07/05 1399/07/28
اصلاحیه لیست اسامی حاضرین مجمع تغییرهزینه نرم افزار مورخ1399/07/05 1399/07/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق توسعه پست بانک در مورخه 1399/07/05 1399/07/05
چاپ آگهی صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی مورخ 1398/09/30 1399/06/24
دعوت به مجمع تغییرهزینه نرم افزار ، حسابرس و سایر موارد مورخ99.07.05 1399/06/24
چاپ آگهی روزنامه مجمع 98/11/27 اصلاح جدول ترکیب دارایی ها در بازارپایه 1399/01/26
صورتجلسه تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق ،تغییر بند10 امیدنامه صندوق 1399/01/19
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به98.09.30، تمدیددوره فعالیت حسابرس 1399/01/19
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ1398/11/27 1398/11/27
چاپ آگهی روزنامه مجمع 1398/11/26
دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی مورخ1398/11/27 1398/11/23
آگهی روزنامه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق توسعه پست بانک 1398/10/25
صورتجلسه مورخ1398/05/15 تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک 1398/06/10
چاپ اگهی روزنامه تغییر حسابرس و متولی 1398/04/29
چاپ اگهی مجمع مورخ 13980320 1398/04/18
صورتجلسه مجمع هزینه نرم افزار مورخ 13980320 1398/04/12
چاپ اگهی دعوت به مجمع13980320 1398/03/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق 980320 1398/03/20
دعوت به مجمع 980320 1398/03/07
مجوز سازمان تغییرات امیدنامه مجمع13971127 1397/12/21
صورتجلسه مجمع 971127تغییر کارمزد حسابرس ، متولی 1397/12/21
چاپ روزنامه تغییرات صندوق تغییر کارمزد وحسابرس 1397/12/21
صورتجلسه مجمع 971127تغییر کارمزد حسابرس و متولی 1397/12/19
صورتجلسه مجمع 13971127تصویب صورتهای مالی 1397/12/19
چاپ اگهی دعوت به مجمع13971127 1397/11/27
اسامی حاضرین مجمع 971127 1397/11/27
چاپ روزنامه اسامی امضا مجاز صندوق 1397/11/17
دعوت به مجمع مورخ13971127 1397/11/15
صورتجلسه تعیین امضا مجاز 1397/07/30
اگهی تغییرات صندوق پست بانک تمدید دوره صندوق 1397/06/17
چاپ روزنامه تصویب صورتهای مالی مجمع 1396/12/07 1397/05/13
اصلاحیه صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق مجمع 13970217 1397/04/13
اصلاحیه صورتجلسه تصویب صورت مالی 1396/12/07 1397/03/13
چاپ روزنامه کارمزد ثبت مجمع 13970216 1397/02/31
چاپ روزنامه دعوت به مجمع 13970216 1397/02/25
صورتجلسه تمدید صندوق مجمع 13970216 1397/02/25
صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/02/25
اصلاحیه صورتجلسه مجمع تاریخ961206 1397/02/25
لیست اسامی حاضرین مجمع 13970216 1397/02/16
صورتجلسه تصویب صورت مالی و تمدید حسابرس مجمع 13961206 1397/01/05
چاپ دوره فعالیت صندوق مجمع 96/10/05 1396/12/23
چاپ روزنامه تغییر کارمزد حسابرس مجمع 96/12/06 1396/12/23
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس مجمع مورخ 1396/12/06 1396/12/23
لیست اسامی حاضرین مجمع 13961206 1396/12/06
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق توسعه پست بانک 1396/12/06
صورتجلسه مجمع مورخ 13961005تغییرات امیدنامه 1396/11/02
چاپ روزنامه مجمع مورخ 13961005 1396/11/02
صورتجلسه مجمع مورخ 13961005تغییر مفاداساسنامه 1396/10/20
تاییدیه سازمان جهت تمدید دوره فعالیت 1396/10/18
صورتجلسه مورخ 1396/10/05 جهت تمدید دوره فعالیت 1396/10/18
اسامی حاضرین اصلاحیه مجمع مورخ 13961005 1396/10/16
اسامی حاضرین مجمع مورخ 13961005 1396/10/05
چاپ روزنامه تغییرات هزینه های نرم افزار صندوق مجمع مورخ 960604 1396/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ13960604مبنی بر تغییر هزینه های نرم افزار صندوق 1396/07/03
لیست حاضرین مجمع مورخ 960604 1396/06/04
چاپ روزنامه تصویب صورتهای مالی مجمع مورخ951217 1396/05/17
چاپ روزنامه ماده 4 اساسنامه مجمع 951217 1396/05/17
نامه سازمان منوط به درج اگهی تغییرات مجمع گواهی سپرده کالای واختیار معامله 1396/04/04
مجمع گوای سپرده کالای و اختیار معامله مجمع 951217 1396/02/31
روزنامه تصمیمات مجمع 951217 1396/02/31
تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال منتهی به 1395/09/30 1396/02/16
مجمع تغییر ماده 4 اساسنامه 1396/02/16
لیست حاضرین مجمع ساعت 14 مورخ 13951217 1395/12/17
لیست حاضرین مجمع ساعت 15 مورخ 13951217 1395/12/17
مجوز سازمان بورس تغییر ادرس 1395/09/15
صورتجلسه تغییر ادرس 1395/09/15
لیست حاضرین مجمع مورخ13950818 1395/08/22
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 94/09/30 1394/12/18
صورت جلسه مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس و افزایش هزینه نرم افزار 1394/12/18
مجمع موسس 1394/03/19