نصب همراه صندوق fundMobileApp

رتبه اول در یک ماهه

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب 5/84% بازدهی در یک ماهه منتهی به تاریخ97/08/22،رتبه اول را دربین بیش از ١٠صندوق مختلط فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.

منبع fipiran.com