نصب همراه صندوق fundMobileApp

شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک در شعب منتخب پست بانک ایران از ٢٠ دی ماه الی ٣٠ دی ماه ١٣٩٣

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مختلط توسعه پست بانک از تاریخ ٢٠ الی ٣٠ دی ماه صورت خواهد پذیرفت.علاقه مندان  جهت سرمایه گذاری در این صندوق می توانند به شعب منتخب پست بانک ایران مراجعه نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت پست بانک ایران و همچنین سایت صندوق مراجعه نمایید.