کسب جایگاه نخست صندوق های برتر

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک  ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب ٣٠% بازدهی در یک ماهه وکسب ٢٠/٣٣% بازدهی در سه ماهه منتهی به تاریخ١٩/١١/٩٤،رتبه اول را دربین بیش از ١٠صندوق مختلط فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.