تحلیل یک کارگزاری از"بفجر" / دو سناریو برای EPS سال جاری و آینده

در این رابطه فرنوش شیخ الاسلامی از واحد سرمایه گذاری و آموزش کارگزاری بانک توسعه صادرات، تحلیلی بنیادی از این شرکت ارایه کرد و و سناریو برای سود ٣ ماه ٩٤ و  سود ٩٥ در نظر گرفت.
کلیات
شرکت پتروشیمی فجر در سال ١٣٧٧ با هدف تأمین یوتیلیتی مورد نیاز شرکتهای  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام درسایت ٤ تأسیس شد و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال  ١٣٨١ به بهره برداری رسید، با گسترش شرکت ها و افزایش اجرای طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت ٢ و ٣، شرکت پتروشیمی فجر به منظور تأمین یوتیلیتی طرح های جدید اقدام به اجرای طرح توسعه فجر در سایت ٢ نمود.