نصب همراه صندوق fundMobileApp

نمایش عملکرد مناسب صندوق ها به مدد رونق بورس

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی هستند که همپای بازار سرمایه و سهامداران افت و خیزهای بازار سرمایه را تجربه کردند و همراه با سهامداران در روندهای مثبت و منفی بورس حرکت کردند. بر این اساس همانطور که صندوق ها در دوران رکود دو ساله بورس عملکرد نامناسبی را از خود به نمایش گذاشتند، در دوران رونق بازار سرمایه که از ماه های پایانی سال ٩٤ آغاز شده، بازدهی های مناسبی را به سرمایه گذاران خود اعطا کردند و عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند.
بر اساس گزارش بورس نیوز، صندوق های سرمایه گذاری مشترک طی یک ساله اخیر منتهی به ٢٤ اسفند ماه سال ٩٤ بازدهی مثبتی از فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود در بورس بدست آوردند. بطوریکه از میان بیش از ٨٠ صندوق سرمایه گذاری مشترک، تنها یک صندوق از کسب بازدهی مثبت بی نصیب ماند و طی دوره مذکور بازدهی منفی را محقق ساخت.