نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب بازدهی در سه ماهه

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک  ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب ٧٠/٢٢% بازدهی در سه ماهه منتهی به تاریخ١٧/٠٢/٩٥،رتبه اول را دربین بیش از ١٠صندوق مختلط فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.
منبع fipiran.com