نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 61,518 50.78 139,801 53.34 136,456 55.87 125,062 53.79
اوراق مشارکت 55,812 46.07 118,323 45.14 104,986 42.99 104,381 44.89
سپرده بانکی 2,940 2.43 1,761 0.67 684 0.28 1,464 0.63
وجه نقد 5 0 8 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 860 0.71 2,204 0.84 2,106 0.86 1,610 0.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,527 28.5 58,637 22.37 53,847 22.05 46,952 20.19