بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 39,018 48.14 56,431 50.56 61,093 54.38 56,716 50.76
اوراق مشارکت 39,718 49 47,306 42.39 48,925 43.55 52,316 46.82
سپرده بانکی 2,437 3.01 6,200 5.56 725 0.65 763 0.68
وجه نقد 3 0 1 0 1 0 1 0
سایر دارایی ها -,117 -0.14 1,666 1.49 1,601 1.43 1,934 1.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,109 32.21 24,716 22.15 30,838 27.45 28,548 25.55