بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 39,771 48.36 61,681 53.55 65,191 53.64 69,784 55.13
اوراق مشارکت 40,095 48.76 50,376 43.73 52,128 42.89 53,560 42.31
سپرده بانکی 2,378 2.89 672 0.58 763 0.63 614 0.49
وجه نقد 3 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -13 -0.02 2,461 2.14 3,451 2.84 2,620 2.07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,259 31.93 30,602 26.57 31,475 25.9 32,303 25.52