بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 38,295 47.98 59,289 54.64 55,855 50.54 43,203 40.13
اوراق مشارکت 39,393 49.36 45,001 41.47 46,584 42.15 46,421 43.12
سپرده بانکی 2,289 2.87 2,592 2.39 5,733 5.19 16,955 15.75
وجه نقد 3 0 1 0 1 0 1 0
سایر دارایی ها -,173 -0.22 1,633 1.5 2,353 2.13 1,084 1.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,106 32.71 25,446 23.45 21,276 19.25 17,775 16.51