صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 30/09/95 حسابرسی شده عملکردپست بانک95.09.30 حسابرسی شده.pdf ٢٠/١١/١٣٩٥
صورت مالی یک ساله منتهی به 30/09/95 حسابرسی شده صورت مالی حسابرسی شده پست بانک.pdf ٢٠/١١/١٣٩٥
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 30/09/95 حسابرسی نشده عملکردپست بانک95.09.30.pdf ٢٦/١٠/١٣٩٥
صورت مالی یک ساله منتهی به 30/09/95 حسابرسی نشده صورت مالی پست بانک95.09.30.pdf ٢٦/١٠/١٣٩٥
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31/06/95 صورت-مالی.pdf ١٨/٠٧/١٣٩٥
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/95 عملکرد.pdf ١٨/٠٧/١٣٩٥
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/94 حسابرسی شده amal kard.pdf ١٦/٠٥/١٣٩٥
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/94 حسابرسی شده soorat mali.pdf ١٦/٠٥/١٣٩٥
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/95 حسابرسی نشده gozaresh amalkard.pdf ٢٩/٠٤/١٣٩٥
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/95 حسابرسی نشده sooratmali.pdf ٢٩/٠٤/١٣٩٥
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/94 حسابرسی نشده گزارش عملکرد.pdf ٠١/٠٢/١٣٩٥
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29/12/94 حسابرسی نشده صورت مالی.pdf ٠١/٠٢/١٣٩٥
صورت مالی یک ساله منتهی به 30/09/94 حسابرسی شده IMGso.pdf ١١/١٢/١٣٩٤
صورت مالی یک ساله منتهی به 30/09/94 حسابرسی شده sorat.pdf ١٧/١١/١٣٩٤
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 30/09/94 حسابرسی شده gozaresh.pdf ١٧/١١/١٣٩٤
صورت مالی یک ساله منتهی به 30/09/94 حسابرسی نشده soratm_0001.pdf ٢٢/١٠/١٣٩٤
گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 30/09/94 حسابرسی نشده gozareshh.pdf ٢٢/١٠/١٣٩٤
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/94 حسابرسی نشده IMG_0001.pdf ١٥/٠٧/١٣٩٤
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31/06/94 حسابرسی نشده maliii.pdf ١٥/٠٧/١٣٩٤
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/94 حسابرسی شده amalkard_0001.pdf ١٩/٠٥/١٣٩٤
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/94 حسابرسی شده mali.pdf ١٩/٠٥/١٣٩٤
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/94 حسابرسی نشده ssoratt.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٤
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/94 حسابرسی نشده gozzareshh_0001.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٤
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/93 gozaresh_0001.pdf ٠٢/٠٢/١٣٩٤
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29/12/93 soratmali.pdf ٠٢/٠٢/١٣٩٤
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها