مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
مجوز سازمان بورس تغییر ادرس 1پست بانک نامه2.pdf ١٥/٠٩/١٣٩٥
صورتجلسه تغییر ادرس 1پست بانک2.pdf ١٥/٠٩/١٣٩٥
لیست حاضرین مجمع مورخ13950818 اسامی حاضرین مجمع 950818.pdf ٢٢/٠٨/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/09/94 post1.pdf ١٨/١٢/١٣٩٤
صورت جلسه مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس و افزایش هزینه نرم افزار post2.pdf ١٨/١٢/١٣٩٤
مجمع موسس IMG.pdf ١٩/٠٣/١٣٩٤