دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ١٢٠٠ ٣٠
٢ شركت پست بانك ٢٠٠٠ ٥٠
٣ صندوق پس انداز كاركنان پست جمهوري اسلامي ايران ٨٠٠ ٢٠