تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه تغییر ادرس 1پست بانک.pdf اساسنامه ١٥/٠٩/١٣٩٥
مجوز سازمان بورس تغییر ادرس پست بانک نامه.pdf اميدنامه ١٥/٠٩/١٣٩٥
صورتجلسه تغییرادرس پست بانک.pdf اميدنامه ١٥/٠٩/١٣٩٥
مجوزسازمان بورس تغییر ادرس 1پست بانک نامه.pdf اساسنامه ١٥/٠٩/١٣٩٥